Get Adobe Flash player

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

ประกาศ เรื่อง จัดศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน (Non Stop Service) 2020-06-02 14:10:53

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   2021-04-02 14:26:02

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชีลองเหนือ   2020-09-18 12:10:42

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2020-05-08 10:06:47

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.๕ บ้านคำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      2020-01-13 13:27:06

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ห้วยต้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2020-01-09 15:27:12

ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดลาง หมู่ ๙ 2020-02-03 11:13:14

ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชีลองเหนือ หมู่ ๔ 2020-09-03 11:13:22

ประกาศ ราคากลางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ 2019-12-09 15:22:50 

ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ ๙  2020-02-25 15:24:56

ประกาศ ราคากลางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชีลองเหนือ 2020-09-01 11:31:56

ประกาศ เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างแรงงาน (รายวันและรายเดือน)โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2021-08-27 10:15:33

ประกาศ  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อการจ้างแรงงาน (รายวัน/รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบหลักสูตรวิธีการสอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 2021-09-14 11:23:26

ประกาศ เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อการจ้างแรงงาน(รายวันและรายเดือน) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 2021-09-28 12:00:56

 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-09-29 15:24:25

 

 

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

   

                                                      

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ