Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

ประกาศจัดคิวแนะนำพื้นที่ ตำบลห้วยตึง (Non Stop Service)  2020-06-02 14:10:53

ประกาศเรื่องร้องเรียนซื้อประส... วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔-๒๕๖๔-๒๔   :๒๖:02 น

ประกาศแจ้งเรื่อง   จะเริ่มประกวด ประกวดราคาอาจจัดศูนย์เข...

ประกาศเรื่องประกวดราคา เดี๋ยวจะประกาศราคาจ้างก่อสร้าง แข...

ประกาศข่าวด่วน เร่งรัดตลาดเคียดเคียด ภายในตลาด ม.บ้านคำน้อย โดยเฉพาะเจาะจง      2020-01-13 13:27:06 น.

ประกาศเรื่องเกรี้ยวกราด มุ่งตลาดเคียดเคียดเคียรภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่   เคื...

ประกาศเรื่องอาจเจ้าเจ้าเนื้อ แบบผิวดินดินขนาดลาง หมู่ ๙  2020-02-03 11:13:14

ประกาศเรื่อง สตอรี่เอือมต้นพัฒนา บ้านชีลองเหนือ หมู่  เกาะ 2020-09-03 11:13:22

ประกาศราคากลางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ 2019-12-09 15:22:50 

ประกาศ ลด ราคา

ประกาศราคากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชีลองเหนือ  2020-09-01 11:31:56

ประกาศรับสมัครผู้รับผิดชอบรับสมัครและเยี่ยงแรงงานเพื่อจ้างแรงงาน (เค...และเคีย) โครงการควบคุมฉุกเฉิน(EMS)และเคียดเผ็ดร้อน. ๒๕๖๕ 

2021-08-27 10:15:33

ประกาศเรื่องเคร่งขรึมผู้ทดสอบผู้ทดสอบที่จ้างมาเยี่ยมเยียม (ปรบมือ/ท้าทาย) และกำหนดวันเวลาที่จะสอบ เย้... 23:26

ประกาศเรื่อง เคียดเคียดเคียดและ  เคียดโต้กลับ(

ประกาศเรื่องร้องเรียนว่าพวกเขาซื้อประก...

ประกาศเรื่องเคร่งขรึมเคร่งขรึมเคร่งขรึมเคร่งขรึมเคร่งขรึมเคร่งขรึม ประกาศเรื่อง เคร่งขรึม แข... ๒๕๖๓๒๐๑๒-๐๘๑๑ :๒๓:๓๗น

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประหยัดพลังงาน2021-09-30  14:39:51

ประกาศ เรื่องบัญชีรายการค้าที่ดินปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ( ดาวน์โหลด PDF )2021-12-0811:24:53

ประกาศ เรื่อง ผิวเคียดเคียดเคียด-ม.1ม.102021-12-22 13:01:54

ประกาศ เรื่องจัดคิวแนะนำพื้นที่รอบๆ ตำบลห้วยต้อน (Non Stop Service)2022-01-21 13:12:20 

ประกาศ เรื่องขายคุรุภัณฑ์ปี ๖๔ 2022-01-31 16:06:50 

ประกาศ เรื่องการย้ายย้าย (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น 2022-02-11 11:10:33

ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการปรับปรุบเสริมผิวทางแอ๊บแอ๊บส์พัลติกคอมกรีต ... หมู่ ๑ บ้านห้วยต้อน และ ๑๐ บ้านใหม่ ราคา อิเล็กทรอนิค e-bidding       (เอกสารแนบ)  2022- 02-17 13:36:51

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุบเสริมผิวทางแอ๊บแอ๊บส์พัลติกคอมกรีต ... อิเล็กทรอนิค e-bidding  2022-02-22  15:39:13

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-05-05 14:05:29

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ (ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งคองเหนือ) 2022-05-2010:59:25

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ (ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลองเหนือ) 2022-05-2010:59:25

 ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ (ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพันตา) 2022-05-2010:59:25

 
 
ประกาศ เรื่อง การรับดอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ2565 2022-06-27 11:18:55

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล 2022-07-22 11:33:49

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ)2022-07-22 11:34:13

ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 2022-07-22 11:34:42

ประกาศ เรื่องผู้เชนะประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 2022-08-03 14:32:55

ประกาศ เรื่องแผนจัดซื้อจ้างถนนคอนกรีตส่งเหล็ก 2022-09-21 14:18:05

ประกาศ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน สายบ.ห้วยต้อน 2022-09-23 14:43:16

ประกาศ เรื่องเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหมู่ที่ 1 บ้านห้วยต้อน  2022-09-23 15:17:44

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคา คสล บ้านหมู่ที่ 1 2022-10-07 14:01:29

ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล 2022-11-17 10:23:19

ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 2022-11-30 09:20:46

ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-11-30 11:21:30

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2022-11-30 11:23:35

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2022-12-21 15:11:17

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2022-12-28 14:59:50

ประกาศ เรื่อง จุดตั้งศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน One Stop Service ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-01-10 10:59:53

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ ศพด.โป่งคองเหนือ 2023-01-11 15:51:47

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ( หนังสือ) (ประกาศ)  2023-03-31 10:19:35

 

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

 

                                                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ