Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

 

 

ที่

โครงการ

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน

นางปราณี ชัยลา

ยังไม่สรุป

โครงการจ่ายยาเรื้อรัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน

นางปราณี ชัยลา

ยังไม่สรุป

โครงการอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยต้อน

นางปราณี ชัยลา

ยังไม่สรุป

โครงการ หมอน้อยจิตอาสาร่วมดูแลสุขภาพใส่ใจผู้สูงวัยในชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพันตา

นางธันยกานต์ แสงภักดี

สรุป

โครงการนวัตกรรมเก้าอี้ล้อเลื่อนไปได้ไกลตามใจฝัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพันตา

นางธันยกานต์ แสงภักดี

สรุป

โครงการจ่ายยาเรื้อรัง ในชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพันตา

นางธันยกานต์ แสงภักดี

สรุป

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพันตา

นางธันยกานต์ แสงภักดี

ยังไม่สรุป

โครงการตรวจสารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพันตา

นางธันยกานต์ แสงภักดี

ยังไม่สรุป

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย อายุ ๐-๓ ปี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพันตา

นางธันยกานต์ แสงภักดี

สรุป

๑๐

โครงการผู้ช่วยแพทย์แผนไทยออกให้บริการดูแลผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการในชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพันตา

นางธันยกานต์ แสงภักดี

สรุป

๑๑

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพ

กลุ่มจิตอาสาตำบลห้วยต้อน

นางกรุณา คุ้มกุดขมิ้น

ยังไม่สรุป

๑๒

โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

กลุ่มจิตอาสาตำบลห้วยต้อน

นางกรุณา คุ้มกุดขมิ้น

ยังไม่สรุป

๑๓

โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

กลุ่มเยาวชนตำบลห้วยต้อน

นางสาวสวรส ศิริไกรวัฒนาวงศ์

สรุป

๑๔

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุตำบลห้วยต้อน

นายสมบัติ เปรมสีมา

สรุป

๑๕

โครงการรำไม้พลองเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ม.๑๑

กลุ่มผู้สูงอายุ ม.๑๑

นายสำรวย บุญธรรม

สรุป

๑๖

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทีมเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยต้อน

นายรุ่ง คุดนอก

สรุป

๑๗

โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยต้อน

นายรุ่ง คุดนอก

สรุป

๑๘

โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยการเต้นแอโรบิก

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพบ้านชีลองเหนือ

นางสวน พลหนองหลวง

สรุป

๑๙

โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยการเต้นแอโรบิก

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพบ้านคำน้อย

นางสาววันเพ็ญ คชพันธ์

สรุป

๒๐

โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี

ปี ๒๕๖๐

กลุ่ม อสม.บ้านชีลองใต้

นายวงษ์ สมัญญาฤทธิ์

สรุป

๒๑

โครงการออกกำลังกาย

เพื่อสุขภาพ

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

นางสาวสุจิตรา นนท์คำจันทร์

สรุป

๒๒

โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี

ปี ๒๕๖๐

กลุ่ม อสม.บ้านสามพันตา

นางภูมรี คำภูแก้ว

สรุป

๒๓

โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี

ปี ๒๕๖๐

กลุ่ม อสม.บ้านวังเดือนห้า

นางบุญพร้อม มุ่งร่วมกลาง

สรุป

๒๔

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ในชุมชน

กลุ่ม อสม.บ้านใหม่ห้วยต้อน

นางบัวจันทร์ ปลื้มชัย

ยังไม่สรุป

๒๕

โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี

ปี ๒๕๖๐

กลุ่ม อสม.บ้านใหม่สามพันตา

นางแววใจ เขตคาม

สรุป

๒๖

โครงการส่งเสริมสุขภาวะ ของนักเรียน

คณะครูตำบลห้วยต้อน

นางสาวจริงใจ คุ้มวงศ์

สรุป

๒๗

โครงการแนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต้อน

นางรัชนี ขวัญตา

สรุป

๒๘

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านไอคิว อีคิว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งคองเหนือ

นางสาวสุพรรษา งิดชัยภูมิ

สรุป

๒๙

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านไอคิว อีคิว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีลองเหนือ

นางสาวระเบียบ เลิศล้ำ

สรุป

๓๐

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านไอคิว อีคิว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๙

(บ้านคำน้อย)

นางสาวลำดวน ชัยนรินทร์

สรุป

๓๑

โครงการพัฒนาIQ EQ

เด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีลองใต้

นางสาวอัจฉรา โคแสงรักษา

ยังไม่สรุป

๓๒

โครงการพัฒนาIQ EQ

เด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพันตา

นางละมุล ปานนอก

สรุป

๓๓

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุน

ที่ปรึกษา อนุกรรมการ

คณะทำงานกองทุน

นายตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยต้อน

ยังไม่สรุป

๓๔

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นายตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยต้อน

ยังไม่สรุป

๓๕

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

นายตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยต้อน

ยังไม่สรุป

 

 

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

 

                                                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ