Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00
การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ 

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน


การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) อ่านรายละเอียด

     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

 

  1.  แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 
  2.  ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 
  3.  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าการองค์การบริหารส่วนตำบห้วยต้อน
  4.  เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง. 
  5.  รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ 

     แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

 

  1.  คู่มือการใช้งาน word 2007  
  2.  คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  3.  การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ 
  4.  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 
  5.  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
     1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร

 

  1.  ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม จริยธรรม อบต.ห้วยต้อน  
  2.  ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 
  3.  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2555-2557) 
  4.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
  

     องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร

  2.  คุ่มือจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 6 
  3.  คุ่มือจัดรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 5 
  4.  คู่มือการเดินทางไปราชการ 
  5.  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ พ.ศ.2558 

องค์ความรู้ อบต.ห้วยต้อน

1.1 หลักการของการบริหารจัดการความรู้

1.2 วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

1.3 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้

1.4 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ (1)

1.5 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้

1.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้

1.7 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้

2.1 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร อบต.คู้สลอด

3.1 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

3.2 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)

3.3 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล

3.4 คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ

3.5 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย

3.6 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ

3.7 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

3.8 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

3.9 คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

3.10 คู่มือ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

3.11 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( มี.ค. 2560)


 
 

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

 

                                                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ