Get Adobe Flash player

นายก อบต.ห้วยต้อน

สมาชิก

facebook

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                                       
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งรื้อถอนอาคารมาตรา39ทวิ
การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา21
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือบริการประชาชนแบบ 1และ2
แบบคำขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
แบบคำขอสนับสนุนน้ำอุปโภค
แผนผังคู่มือประชาชน2
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
  

จดหมายข่าว

ประกาศ (ภายในหน่วยงาน)

สาระความรู้

ข่าว

อ่านหนังสือพิมพ์

      

      

           

     
     

 

 

ดู ทีวี

              
       

ฟังวิทยุออนไลน์

youtube

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยต้อน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ