Get Adobe Flash player

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

 

แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
                                                                                                  
                                                              

แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องก้นการทุจริต รอบ ๖ เดือน

                 

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงาน 

ตุลาคม          ๒๕๖๓

พฤศจิกายน  ๒๕๖๓

ธันวาคม        ๒๕๖๓

มกราคม        ๒๕๖๔

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน

เรื่อง การแสดงเจตจำนงความสุจริตและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

   

                                                      

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ