Get Adobe Flash player

นายก อบต.ห้วยต้อน

สมาชิก

facebook

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

 

แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
                                                                                                  
                                                              

แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องก้นการทุจริต รอบ ๖ เดือน

                 

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน

เรื่อง การแสดงเจตจำนงความสุจริตและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน

เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

จดหมายข่าว

ประกาศ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าว


Warning: Creating default object from empty value in /home/huaytong/domains/huayton.go.th/public_html/modules/mod_feed/helper.php on line 37

ข่าวด่วน

www.krobkruakao.com www.krobkruakao.com
  • กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านหนังสือพิมพ์

      

      

           

     
     

 

 

ดู ทีวี

              
       

ฟังวิทยุออนไลน์

youtube

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยต้อน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐