Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

      น้ำตกผาเอียง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นหน้าผาเฉลียงตัดลำห้วยอยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติตาดโตนอยู่ห่างจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง) บริเวณบ้านชีลองเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีทางเดินเท้าถึงตัวน้ำตกประมาณ 800 เมตร บริเวณรอบน้ำตกแห่งนี้เป็นป่าดิบแล้งค่อนข้างสมบูรณ์โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง

                  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ  มีเนื้อที่โดยประมาณ 92,500 ไร่   เป็นสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม พ.ศ.2535  และที่สำคัญเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร  ป่าสมบูรณ์ ป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นป่าที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัด ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลที่เกี่ยวข้อง  ให้การเห็นชอบและสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา  โดยอย่างยิ่งพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำและลำห้วยต่างๆ ที่ไหลรวมกันเป็นลุ่มน้ำและไหลกันเป็นแม่น้ำชี เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือและป่าภูแลนคาด้านทิศใต้  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่ด้วยกันในอดีต เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหาร (ประวัติทางการสู้รบ) และประวัติศาสตร์ของศาลปู่ด้วง (บุคคลทรงศีล) จุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ ตาดหินลาด

ร้านอาหาร สินค้า/ของที่ระลึก

  - ร้านสมเกียรติเนื้อสด

  - ร้านเล็กบ้านสวน

  - ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรคำน้อย

ที่พักคัางแรม

- บ้านไร่ใจร่ม

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

 

                                                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ