Get Adobe Flash player

นายก อบต.ห้วยต้อน

สมาชิก

facebook

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

 วิสัยทัศน์ตำบลห้วยต้อน

                        เกษตรเด่น เน้นท่องเที่ยว โดดเด๋นวัฒนธรรม ก้าวนำสู่อาเซียน

 อัตลักษณ์

                         ถิ่นเห็นป่าและผักหวาน

 คำขวัญ

         ถิ่นเห็ดป่าและผักหวาน  สุสานหินพันปี  มากมีพืชพันธุ์ไม้ น้ำตกใส ผาเอียง

 พันธกิจ

             1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนหนทางและโครงสร้างพื้นฐาน

             2.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

             3.  กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

             4.   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

             5.   ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  ลดและเลิกใช้ปุ๋ยเคมี   สารเคมีฆ่าแมลง  กำจัดวัชพืช

             6.   สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพเสริมรายได้  อุตสาหกรรมในครอบครัว

             7.   อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

             8.   ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

             9.   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน 

             10.  ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

             11.   ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

             12. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนเพื่อการ                    

 

 

 

                 พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

จดหมายข่าว

ประกาศ (ภายในหน่วยงาน)

สาระความรู้

ข่าว

อ่านหนังสือพิมพ์

      

      

           

     
     

 

 

ดู ทีวี

              
       

ฟังวิทยุออนไลน์

youtube

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยต้อน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ