Get Adobe Flash player

นายก อบต.ห้วยต้อน

สมาชิก

facebook

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

            เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์  จากอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไร้ขอบเขต  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม  ค่านิยม  วัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง  ส่งผลกระทบทั้งในทางตรงและ/หรือทางอ้อมต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม  ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองหรือชนบทท้องถิ่นก็ตาม  นับแต่ได้มีการประกาศใช้    รัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  เป็นต้นมา  บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการ  ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย     การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง   

 

จดหมายข่าว

ประกาศ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าว


Warning: Creating default object from empty value in /home/huaytong/domains/huayton.go.th/public_html/modules/mod_feed/helper.php on line 37

ข่าวด่วน

www.krobkruakao.com www.krobkruakao.com
  • กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านหนังสือพิมพ์

      

      

           

     
     

 

 

ดู ทีวี

              
       

ฟังวิทยุออนไลน์

youtube

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยต้อน

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐