Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

                                      แบบวัด OIT  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้าง

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5ข้อมูลการติดต่อ

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์

O7ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network 

O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

O11แผนดำเนินงานประจำปี

O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 การให้บริการ

O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

O18 E–Service

 -แจ้งขอรับบริการรถดูสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม)

 -แจ้งขอความช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค

 -แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ ขัดข้อง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 -แผนพัฒนาบุคลากร 2564 -2566

 -คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  อบต.ห้วยต้อน

 -ประกาศ  หลักกณฑ์และวิธีการประเมินฯพนักงานจ้าง 2564

 -ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเข้าราชการ 2564

 -ประมวลคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ

O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 -ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างแรงงาน

 -ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 -แผนพัฒนาบุคลากร

 -ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

 -ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการพนักงาน

 -ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร

 -ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานวิชาการ

 -ประกาศ เรื่องพนักงานระดับดีเด่น

 -โครงการเพิ่มประสิทธพนักงาน

 O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โยบาย No Gift Policy

O31ประกาศเจตนารณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32กาสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  แผนป้องกันการทุจริต

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในระบบ e-PlanNACC

        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  มาตรการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม

O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จดหมายข่าว

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

 

                                                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ