Get Adobe Flash player

สมาชิก

แบบสำรวจ

ท่านชอบการให้บริการของอบต.ห้วยต้อน

มากที่สุด - 50%
มาก - 50%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 8
The voting for this poll has ended on: 25 ต.ค. 2019 - 00:00

 

แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้าง

O2ข้อมูลผู้บริหาร

O3อำนาจหน้าที่

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5ข้อมูลการติดต่อ

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

O7ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

 

การดำเนินงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปี

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

O17 E–Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การพัฒนาบุคลากร โครงการอบรม ฯ 64  
-ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  อบต.ห้วยต้อน 
 -คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  อบต.ห้วยต้อน
 -ประกาศ  หลักกณฑ์และวิธีการประเมินฯพนักงานจ้าง 2564
 -ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเข้าราชการ 2564
 -ประมวลคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
 -แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566
 -รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2564

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.2561
 -ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 (1)
-ประกาศสอบ ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566
-ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ข้าราชการ  พนักงานจ้าง 2564
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 @ เว็บบอร์ด

 @สายตรงนายก

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 แผนป้องกันการทุจริต

O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จดหมายข่าว

inmotion vs bluehost

Social Network

   

ช่องทางการตอบแบบประเมินITA

   

                                                      

 

สถิติผู้เข้าชมเว็ป

1268294
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
715
624
6849
1255923
19512
24735
1268294

Your IP: 18.207.238.146
Server Time: 2021-07-24 14:26:07
กรกฎาคม 2021
24
เสาร์
21:26

แผนที่

บริการ และเครือข่าย

Facebook

 

 

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ