ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านวังเดือนห้า